Ammattikorkeakouluilla on keskeinen rooli alueellisen korkeakoulukysynnän ja
korkeakouluopetuksen tyydyttäjänä. Ammattikorkeakouluilla on myös rooli alueiden
elinkeinoelämän veturina. Alueellisena tavoitteena ammattikorkeakoulujen rooliin kuuluu pyrkiä
parantamaan ammatillisen koulutuksen laatua ja tasoa.
Kajaanin ammattikorkeakoulussa on aloitettu elokuussa projekti, jossa tehdään Kainuun pk-
yritysten digivalmiuksien kehittämiseen liittyvä –esiselvitys. Esiselvityksen tuloksia hyödynnetään
sekä opetuksen toimintojen kehittämisessä, että projektitoiminnassa.

Yritysten Digimentori Kainuu -esiselvityshanke on ensimmäinen vaihe Kainuun yritystoiminnan
tiikerinloikassa digitalisaation uudelle tasolle.

Jatkoprojekteissa edetään syvemmin yritysyhteistyöhön ja samalla etsitään yrityslähtöisiä
projekteja. Jatkoprojekteissa tuetaan yrityslähtöisesti digitaalisuuden hyödyntämistä yrityksen
liiketoiminnan tukena. Samalla etsitään tunnistettujen tarpeiden perusteella yrityksille rahoitusta ja
mahdollisuuksia uusille digitalisaatioon liittyvien projektien avauksille. Projektien tavoite on tukea
alueellista maakuntastartegiaa, kuntastrategioita ja elinkeinopoliittista ohjelmaa.

Jatkoprojektien tavoitteena on yritysten tavoitettavuuden ja palveluiden saatavuuden parantaminen
digitalisaation avulla. Uusien digitaalisten innovaatioiden ja ratkaisujen kehittäminen, suunnittelu,
määrittely, toteutus, testaus ja käyttöönotto tarvelähtöisesti.

Jatkoprojektin tavoitteena on myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen alueelle
kaupallisesti hyödynnettävien innovaatioiden avulla ja yritysten prosesseja ja toimintatapoja
kehittämällä.

Digitalisoitumisella on suuri merkitys yhteiskunnassamme. Tästä viestii osaltaan se, että
digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen on Sipilän hallitusohjelman
kärkihankkeita. Hallitusohjelmassa 10 vuoden tavoitteena on Suomen tuottavuusloikka julkisissa
palveluissa ja yksityisellä sektorilla, mikä saavutetaan tarttumalla digitalisaation mahdollisuuksiin
ja purkamalla turhaa sääntelyä ja byrokratiaa.

Digitalisaatio tuo yritysten käyttöön uusia teknologioita, suuria tietoaineistoja ja näihin perustuvia
liiketoimintamalleja. Kuluttajille ja yritysasiakkaille nämä näkyvät uudenlaisina tuotteina ja
palveluina, jotka yhdistävät fyysisen ja virtuaalisen maailman.

​Digitaalisesti suuntautuneet yritykset ovat edelläkävijöitä suomalaisessa yrityskentässä. Keskeisin
menestystekijä ja yrityksen digitalisoinnin astetta selittävä tekijä on yrittäjän suhtautuminen ja
kiinnostus digitaalisuutta kohtaan. Yritysten toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten johdosta
osaamiselta tullaan tulevaisuudessa vaatimaan erityisesti digitalisaatioon ja tekoälyyn pohjautuvaa
tietotaitoa.

Päähuomio Kainuun digitalisaatiossa on älykkään erikoistumisen strategian linjauksissa ja
maakuntastrategian painopisteissä. Digitalisaatiolla pyritään osaltaan luomaan hyvinvoivaa ja
elinvoimaista Kainuuta.
Digitalisoitumisessa nähdään paljon mahdollisuuksia maakunnan kehityksen pullonkaulojen
ratkaisemiseksi. Keskeisenä nähdään kokonaisvaltaisuus – Kainuu voisi toimia harvaan asutun
alueen digitalisoitumisen pilottikohteena, jossa digitalisoitumisen mahdollisuuksia testattaisiin
laaja-alaisesti ekologiset näkökulmat huomioiden. Uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisen
sijaan tarvitaan ennen kaikkea olemassa olevien teknologioiden paketoimista helppokäyttöisiksi
kokonaisuuksiksi ja uusien, digitaalisiin ratkaisuihin nivoutuvien toimintamallien kokeilua
yritysten, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden ja julkisen sektorin toimijoiden kesken.
Kainuusta voitaisiin rakentaa testialusta moninaisille digitaalisille ja ekologisesti kestäville
ratkaisuille, joissa hyödynnetään myös VR- ja AR-teknologioiden sekä data-analytiikan
mahdollisuuksia.
Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan myös lisätä osallisuutta, hyvinvointia ja avointa vuorovaikutusta.
Digitalisaatiolla voidaan luoda Kainuuseen uutta työtä, uusia työpaikkoja ja talouskasvua.
Kaikki mikä voidaan digitalisoida, digitalisoituu. Digitaalinen evoluutio etenee – ja Kainuu voi
tarttua sen mahdollisuuksiin ja tukea siten strategisten tavoitteidensa saavuttamista.
Ammattikorkeakoululla on tärkeä rooli alueen työllisyyden tarpeen kehittäjänä ja uusien alojen
kehittäjänä. Kajaanin ammattikorkeakoulun edistää alueen omaa koulutustarvetta ja
mahdollisuuksiensa mukaan tekee kehittämistyötä tulevaisuuden osaamistarpeet huomioiden.
Kajaanin ammattikorkeakoulussa Tietojärjestelmät osaamisalue muodostuu tietojenkäsittelyn
(tradenomi) ja tieto- ja viestintätekniikan (insinööri) koulutusaloista ja se on osa CEMIS-
osaamiskeskusta, jonka yhtenä tavoitteena on koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan
kilpailukyvyn, vetovoiman, laadun sekä vaikuttavuuden parantaminen.

Esa Niiranen, Kirjoittaja on filosofian maisteri ja työskentelee lehtorina sekä projektipäällikkönä
Kajaanin ammattikorkeakoulussa tietojärjestelmien osaamisalueella.